హరిద్వార్

హరిద్వార్ ఇంకా హృషీకేశ్ లో ఇంకొన్ని ఫోటోలు.............